Política de Privacidade

Aviso Legal

Identificación do responsable do sitio web

En virtude da “Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de carácter personal”, e o establecido na “Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”, facémoste coñecedor de que os datos persoais que poden estar nesta comunicación, serán incorporados a un ficheiro responsabilidade de Alejandro Grille Pardo (en adiante O Marco) con domicilio en Avenida de Fisterra, 28, 15129, con N.I.F: 54125593S.

A finalidade deste sitio web é a de xerar contido informativo a disposición dos usuarios para crear canles de información, opinións e colaboración.

Tamén podes contactarnos enviando un correo electrónico a omarco.topografia@gmail.com, ou ben chamando ao Tel. 644 616 343

Obxecto

O presente AVISO LEGAL regula os dereitos e obrigacións de O Marco e dos usuarios en relación o acceso, navegación e utilización da presente web sen prexuízo de que O Marco resérvese o dereito para modificar, sen aviso previo/previo aviso, o seu contido, sendo vixentes as que se atopen publicadas no momento de navegación.

Mediante a navegación, visualización e uso desta web adquires a condición de usuario, e por tanto implica pola túa banda a aceptación expresa de todas as cláusulas que indicamos no presente Aviso Legal, como o resto de advertencias ou cláusulas específicas que se establezan nas diferentes seccións para a contratación, uso de servizos, produtos, inscricións, ou seccións da Páxina.

Polo que en caso de non aceptar as cláusulas establecidas no presente Aviso Legal, deberás absterche de acceder e/ou utilizar os servizos e/ou contidos postos á túa disposición na Páxina, procedendo a abandonar a mesma.

O Marco poderá dar por terminado, suspender ou interromper, en calquera momento sen necesidade de aviso previo/previo aviso, o acceso aos contidos da páxina, sen posibilidade por parte do Usuario de esixir indemnización algunha.

Acceso ao sitio Web

Como usuario da nosa web obrígasche a non utilizar a Páxina para a realización de actividades contrarias ás leis, á moral, á orde pública e, en xeral, a facer un uso conforme ás condicións establecidas no presente Aviso Legal. Así mesmo, obrígache a non realizar actividades publicitarias ou de explotación comercial remitindo mensaxes que utilicen unha identidade falsa.

O Marco actúa exclusivamente como responsable da Páxina na súa condición de prestador dun servizo de información e contidos, ben sobre os seus propios servizos, ou ben sobre servizos de terceiros cos que subscribiu acordos, non facéndose responsable dos contidos que, en contra das presentes condicións, os usuarios puidesen enviar ou publicar, sendo o usuario o único responsable da veracidade e licitud dos mesmos.

O Marco poderá interromper o servizo da Páxina que estea a ser utilizado polo usuario e resolver de modo inmediato a relación co usuario se detecta un uso da Páxina ou de calquera dos servizos que no mesmo ofértanse que poida considerar contrario ao expresado no presente Aviso Legal.

O contido dos servizos ofrecidos e o seu uso quedan limitados a usuarios maiores de 18 anos.

O Marco lembra aos usuarios maiores de idade, que teñan ao seu cargo menores, que será da súa exclusiva responsabilidade determinar que servizos e/ou contidos son non apropiados para a idade destes últimos. No caso de que teña lugar o acceso e rexistro por parte dun menor, presumirase que devandito acceso realizouse con autorización previa e expresa dos seus pais, titores ou representantes legais, VimianSEO resérvase o dereito para realizar cantas verificacións e comprobacións considere oportunas a este respecto.

O Marco infórmache de que existen programas informáticos que permiten filtrar e bloquear o acceso a determinados contidos e servizos, de tal forma que os pais ou titores, por exemplo, poden decidir cales son os contidos e servizos da internet aos que os menores poden ter acceso e cales non.

En ningún caso O Marco se responsabilizará da veracidade dos datos facilitados polos usuarios, polo que cada un destes será o único responsable de que a información facilitada a O Marco resulte adecuada, exacta, actualizada e precisa ou, en caso contrario, das posibles consecuencias que puidesen derivarse da falta de calidade e veracidade dos datos.

Propiedade intelectual e industrial

A totalidade desta Páxina: texto, imaxes, marcas, gráficos, logotipos, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos, atópase protexida polas leis sobre Propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.

O Marco non garante que os contidos sexan precisos ou libres de erro ou que o libre uso dos mesmos polo usuario non infrinxa os dereitos de terceiras partes. O bo ou mal uso desta páxina e dos seus contidos está baixo a responsabilidade do usuario.

Así mesmo, queda prohibida a reprodución, retransmisión, copia, cesión ou redifusión, total ou parcial, da información contida na Páxina, calquera que fose a súa finalidade e o medio utilizado para iso, sen autorización previa de O Marco.

Enlaces ou links

Do mesmo xeito que se indica anteriormente, a nosa páxina, ademais das ligazóns sobre produtos, pode incluír ligazóns ou links a sitios de terceiros.

Reiteramos que as páxinas pertencentes a estes terceiros non foron revisadas nin son obxecto de controis por parte de O Marco, polo que O Marco non poderá ser considerada responsable dos contidos destes sitios web, nin das medidas que se adopten relativas á súa privacidade ou ao tratamento dos seus datos de carácter persoal ou outros que puidesen derivarse.

O Marco recomenda a lectura detida das condicións de uso, política de privacidade, avisos legais e/ou similares destes sitios.

En caso de estar interesado en activar unha ligazón a algunha das páxinas de O Marco deberá comunicalo, obtendo o consentimento expreso para crear a ligazón. O Marco resérvase o dereito de oposición á activación de ligazóns co seu sitio web.

Limitación de responsabilidade

O Marco non será responsable directa nin subsidiariamente de:

A calidade do servizo, a velocidade de acceso, o correcto funcionamento nin a dispoñibilidade nin continuidade de funcionamento da Páxina.

Os danos que poidan causarse nos equipos do usuario pola utilización da Páxina.

Os casos en que un terceiro, quebrantando as medidas de seguridade establecidas, acceda ás mensaxes ou os utilice para a remisión de virus informáticos.

Os vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados ou postos a disposición.

A licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos que os usuarios transmitan coa utilización da páxina ou dos servizos nela ofertados, así como tampouco a súa veracidade ou exactitude. O Marco non controla a utilización que os usuarios fan da Páxina, nin garante que o fagan conforme ao establecido no presente Aviso Legal.

A título enunciativo e con carácter non limitativo, o usuario será responsable de:

Os contidos introducidos por eles, especialmente dos datos e informacións introducidos e enviados á Compañía por medio da Páxina ou na Páxina.

A realización de calquera tipo de actuación nas páxinas de terceiros, ou actuacións ilícitas, lesivas de dereitos, nocivas e/ou prexudiciais.

O incumprimento de calquera das anteriores obrigacións por parte do usuario poderá levar aparellada a adopción das medidas oportunas amparadas en Dereito e no exercicio dos seus dereitos ou obrigacións, por parte de O Marco podendo chegar á eliminación ou bloqueo da conta do usuario infractor, sen que medie posibilidade de indemnización algunha polos danos e prexuízos causados.

Política de privacidade e protección de datos

De conformidade co disposto pola “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, todos os datos de carácter persoal facilitados durante a utilización da nosa páxina serán tratados de conformidade cos disposto na Política de Privacidade que todo usuario debe aceptar expresamente antes de facilitar datos persoais a través dos diferentes formularios postos a disposición nas seccións da nosa páxina.

O Marco adopta as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal contidos para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos e administra a súa contorna de servidores de forma adecuada, tendo unha infraestrutura firewall de estrito cumprimento.

Poderás exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación mediante un correo electrónico a info.vimianseo@gmail.com, indicando no encabezado: PROTECCIÓN DE DATOS.

O usuario será o único responsable da veracidade dos datos facilitados a O Marco.

Política de cookies

De conformidade co disposto na lexislación vixente sobre o uso de cookies, o uso estas será tratado de conformidade co disposto no apartado denominado Política de Cookies existente na presente e, que todo usuario debe ler, aceptar e/ou limitar durante a navegación, segundo informa con carácter expreso o banner sobre cookies da nosa web e a información adicional que se mostran sobre o uso de cookies na mesma. Podendo limitar o usuario a descarga de COOKIES desde as opcións do navegador.

Lexislación aplicable e xurisdición competente

O presente Aviso Legal atópase redactado en castelán, e atópase sometido á lexislación española vixente, que se será de aplicación no non disposto no presente en materia de interpretación, validez e execución.

O Marco e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense aos Xulgados e Tribunais do domicilio do Usuario para calquera controversia que puidese derivarse. No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, O Marco e o Usuario sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais de Corcubión, España.